Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze website (hierna genoemd: de "site") is eigendom van en wordt beheerd door IvitaSana (hierna genoemd: “bedrijf” “wij” of “ons”). Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en de site te gebruiken in overeenstemming met deze servicevoorwaarden, ons privacybeleid, ons verzendbeleid, ons retourbeleid en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke secties van de site of naar producten en diensten die beschikbaar zijn via de site of van bedrijf. Toegang tot de site, op welke manier dan ook, al dan niet geautomatiseerd, houdt in dat u de site gebruikt en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden.

We behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of nieuwe voorwaarden op te leggen aan het gebruik van de site, in welk geval we de herziene Servicevoorwaarden op deze website zullen plaatsen. Door de site te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, accepteert u de Servicevoorwaarden, zoals gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze beperkte rechten aan u. Deze site en al het materiaal dat op de site beschikbaar is, zijn eigendom van ons en/of onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. De site is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de site of het materiaal dat beschikbaar is op de site niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of die niet door ons is geautoriseerd. Meer in het bijzonder mag u, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Servicevoorwaarden of door de eigenaar van het materiaal, niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken creëren, exploiteren of distribueren in welke vorm dan ook. manier of medium (inclusief per e-mail of andere elektronische middelen) enig materiaal van de site. U mag echter van tijd tot tijd één exemplaar van afzonderlijke pagina's van de site downloaden en/of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendoms vermeldingen intact laat.

Uw rechten aan ons. Door materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot, opmerkingen, blogberichten, Facebook-berichten, foto's en video's) aan ons te plaatsen of in te dienen via de site, internetgroepen, sociale media-locaties of aan een van onze medewerkers via e-mail, sms of anderszins, u vertegenwoordigt: (i) dat u de eigenaar bent van het materiaal, of u plaatst uw bericht of inzending met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal; en (ii) dat u dertien jaar of ouder bent. Bovendien, wanneer u materiaal indient, e-mailt, sms't of aflevert of plaatst, verleent u ons, en iedereen die door ons is gemachtigd, een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie voor gebruik, kopiëren, wijzigen, verzenden, verkopen, exploiteren, afgeleide werken maken van, distribueren en/of openbaar uitvoeren of weergeven van dergelijk materiaal, geheel of gedeeltelijk, op elke manier of medium, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor welk doel dan ook. De voorgaande toekenning omvat het recht om eigendomsrechten op een dergelijke plaatsing of inzending te exploiteren, inclusief, maar niet beperkt tot, rechten onder auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken of octrooi wetten onder enig relevant rechtsgebied. Ook, in verband met de uitoefening van dergelijke rechten, verleent u ons, en iedereen die door ons is gemachtigd, het recht om u te identificeren als de auteur van uw berichten of inzendingen met naam, e-mailadres of schermnaam, zoals wij passend achten.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle bijdragen die oorspronkelijk door u voor ons zijn gemaakt, worden beschouwd als een "werk gemaakt voor verhuur" wanneer het uitgevoerde werk binnen de reikwijdte valt van de definitie van een werk dat voor verhuur is gemaakt in sectie 101 van de Amerikaanse auteursrechtwet, zoals aangepast. Als zodanig behoren de auteursrechten op die werken toe aan bedrijf vanaf hun creatie. Het bedrijf wordt dus beschouwd als de auteur en exclusieve eigenaar ervan en heeft het recht om een of alle resultaten en opbrengsten te exploiteren in alle media, nu bekend of hierna bedacht, in het hele universum, voor altijd, in alle talen, zoals bedrijf bepaalt. In het geval dat een van de resultaten en opbrengsten van uw inzendingen hieronder niet worden beschouwd als een "werk gemaakt om te huren" op grond van artikel 101 van de Copyright Act, zoals gewijzigd, wijst u hierbij, zonder aanvullende vergoeding, onherroepelijk toe, draagt u over aan het bedrijf alle eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en handelsmerken in het hele universum, voor altijd in elk medium, nu bekend of hierna bedacht, op dergelijk materiaal en alle rechten, titels en belangen in en op al dergelijke eigendomsrechten in elke medium, nu bekend of hierna bedacht, in het hele universum, voor altijd. Al het geplaatste materiaal dat reproducties is van eerdere werken van u, is mede-eigendom van ons.

U erkent dat bedrijf het recht maar niet de verplichting heeft om berichten of bijdragen van welke aard dan ook te gebruiken en weer te geven en dat bedrijf ervoor kan kiezen om het gebruik en de weergave van dergelijk materiaal (of een deel daarvan) op elk moment en om welke reden dan ook te staken wat dan ook.

Beperkingen op het koppelen en inlijsten. U mag een hypertext link naar de site maken zolang de link geen sponsoring van uw site door ons of door de site aangeeft of impliceert. U mag echter zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen van de inhoud van de site in een frame of inline linken, of in een andere website of andere dienst enig materiaal, inhoud of intellectueel eigendom van ons opnemen.

Disclaimers

Op de hele site kunnen we links en verwijzingen naar internetsites die door derden worden onderhouden, aanbieden. Onze koppeling naar dergelijke sites van derden impliceert geen goedkeuring of sponsoring van dergelijke sites, of de informatie, producten of diensten die op of via de sites worden aangeboden. Bovendien beheren of beheren noch wij, noch gelieerde ondernemingen in enig opzicht informatie, producten of diensten die derden op of via de site of op websites waarnaar door ons op de site is gelinkt, kunnen leveren.

Indien van toepassing, zijn alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud uitgedrukt of beschikbaar gesteld door derden, inclusief informatieverstrekkers, die van de respectievelijke auteurs of distributeurs, en niet van bedrijf. Noch bedrijf, noch enige derde partij van informatie garandeert de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inhoud. Bovendien onderschrijft bedrijf noch is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring die op een van de sites wordt gedaan door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf terwijl hij handelt in zijn/haar officiële hoedanigheid.

DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SITE EN DOOR BEDRIJF EN SITES VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN "AS IS / ZOALS HET IS" EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF EEN VAN HAAR FUNCTIES ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT ENIG DEEL VAN DEZE SITE, INCLUSIEF FORUMS, OF DE SERVERS DIE DEZE GRATIS BESCHIKBAAR MAKEN, OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

WIJ GARANDEREN OF DOEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF MATERIALEN OP DEZE WEBSITE OF OP WEBSITES VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

WIJ GEBRUIKEN PSEUDONIEMEN OM COMMENTAAR TE GEVEN OP KWESTIES DIE RELEVANT ZIJN VOOR ONZE KLANTEN EN PRODUCTEN AAN TE BEVELEN DIE WIJ GELOVEN DAT ER OPLOSSINGEN ZIJN VOOR ERNSTIGE PROBLEMEN, SITUATIES OF PROBLEMEN. WIJ GEBRUIKEN EEN PSEUDONIEM VOOR PRIVACY DOELEINDEN EN MAKEN ONS IN STAAT OM DE TALENTEN VAN DESKUNDIGEN IN VERSCHILLENDE VELDEN TE GEBRUIKEN OM RELEVANTE KWESTIES EN OPLOSSINGEN DAARVAN TE REKENEN. DERGELIJKE PSEUDONIEMEN VERTEGENWOORDIGEN SAMENSTELLINGEN VAN ONZE TYPISCHE KLANTEN.

U stemt ermee in te allen tijde bedrijf haar gelieerde ondernemingen, hun opvolgers, overnemers, rechtverkrijgenden en licentiehouders en hun respectieve moeder- en dochterondernemingen, agenten, medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders en werknemers van elk van en tegen enige en alle claims, rechtsvorderingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van enige verplichting, garantie, verklaring of overeenkomst die hierin wordt uiteengezet.

Online Business

In bepaalde secties van de site kunt u veel verschillende soorten producten en diensten online kopen die door derden worden geleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of enig ander aspect van deze producten en diensten. Als u een aankoop doet bij een handelaar op de site of op een site waarnaar door de site is gelinkt, de informatie die u hebt verkregen tijdens uw bezoek aan de online winkel of site van die handelaar, en de informatie die u verstrekt als onderdeel van de transactie, zoals uw creditcardnummer en contactgegevens kunnen zowel door de handelaar als door ons worden verzameld. Uw aankoop verschijnt op uw bankafschrift onder de naam "IvitaSana ___". Een handelaar heeft mogelijk andere praktijken op het gebied van privacy en gegevensverzameling dan de onze. We hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit onafhankelijke beleid. Wanneer u producten of diensten koopt op of via de site, kunt u bovendien onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die specifiek van toepassing zijn op uw aankoop of gebruik van dergelijke producten of diensten. Voor meer informatie over een handelaar, zijn online winkel, zijn privacybeleid en/of eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen, bezoek de website van die handelaar en klik op de informatie links of neem rechtstreeks contact op met de handelaar. U vrijwaart ons en onze gelieerde ondernemingen van alle schade die u oploopt, en stemt ermee in om geen claims tegen ons of hen te doen gelden, voortvloeiend uit uw aankoop of gebruik van producten of diensten die door derden via de site beschikbaar worden gesteld.

Uw deelname, correspondentie of zakelijke transacties met een derde partij die u op of via onze site vindt, met betrekking tot betaling en levering van specifieke goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, verklaringen of garanties in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en die derde feest. U stemt ermee in dat bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies, schade of andere zaken van welke aard dan ook die zijn ontstaan als gevolg van dergelijke transacties.

U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen die door u of iemand die namens u via de site handelt, worden gedaan. U stemt ermee in de site te gebruiken en diensten of producten via de site te kopen, uitsluitend voor legitieme, niet-commerciële doeleinden. U stemt er ook mee in geen aankopen te doen voor speculatieve, valse of frauduleuze doeleinden of om te anticiperen op de vraag naar een bepaald product of bepaalde dienst. U stemt ermee in om alleen goederen of diensten te kopen voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u wettelijk bevoegd bent om dit te doen. Wanneer u een aankoop doet voor een derde partij waarvoor u de persoonlijke informatie van de derde partij aan ons of een handelaar moet verstrekken, verklaart u dat u de uitdrukkelijke toestemming van een dergelijke derde partij hebt verkregen om de persoonlijke informatie van die derde partij te verstrekken.

Interactieve functies

Deze site kan verschillende functies bevatten, zoals forums, weblogs, chatrooms en e-maildiensten, die feedback aan ons en realtime interactie tussen gebruikers mogelijk maken, en andere functies waarmee gebruikers met anderen kunnen communiceren. De verantwoordelijkheid voor wat wordt gepost op forums, weblogs, chatrooms en andere openbare publicatie gebieden op de site, of verzonden via e-maildiensten op de site, ligt bij elke gebruiker - u alleen bent verantwoordelijk voor het materiaal dat u plaatst of verzendt. Wij hebben geen controle over de berichten, informatie of bestanden die u of anderen via de site kunnen verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de site dat u niet:

Een andere gebruiker beperken of verbieden om de site te gebruiken en ervan te genieten.

Gebruik de site om u voor te doen als een persoon of entiteit, of om uw band met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen.

Interfereren met of verstoren van servers of netwerken die worden gebruikt om de site of de functies ervan te bieden, of niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van de netwerken die we gebruiken om de site te leveren.

Gebruik de site om anderen aan te zetten of aan te moedigen tot het plegen van illegale activiteiten of het veroorzaken van letsel of materiële schade aan personen.

Ongeautoriseerde toegang krijgen tot de site, of een account, computersysteem of netwerk dat met deze site is verbonden, door middel van hacking, wachtwoord mining of andere ongeoorloofde middelen.

Materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk via deze site beschikbaar is gesteld.

Gebruik de site om onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, godslasterlijke of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook te plaatsen of te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot transmissies die gedrag vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding geven tot tot burgerlijke aansprakelijkheid of het anderszins schenden van lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving.

Gebruik de site om informatie, software of ander materiaal te plaatsen of te verzenden dat de rechten van anderen schendt of schendt, inclusief materiaal dat een inbreuk is op de privacy of publiciteitsrechten of dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht, of afgeleide werkt daarbij, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of rechthebbende.

Gebruik de site om informatie, software of ander materiaal te plaatsen of te verzenden dat een virus of een ander schadelijk onderdeel bevat.

Gebruik de site om informatie, software of ander materiaal voor commerciële doeleinden te plaatsen, te verzenden of op enigerlei wijze te exploiteren, of dat reclame bevat.

Gebruik de site om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te adverteren of iemand te verzoeken producten of diensten te kopen of verkopen, of om van welke aard dan ook te schenken.

Verzamel voor marketingdoeleinden alle e-mailadressen of andere persoonlijke informatie die door andere gebruikers van de site is geplaatst.

Bedrijf kan forums, chats en andere privé/openbare forums hosten op haar sites en op andere platforms. Elke gebruiker die de voorwaarden van deze overeenkomst niet naleeft, kan in de toekomst worden uitgesloten van en verdere toegang tot de message boards, groepen, chats of andere dergelijke forums worden geweigerd. Bedrijf of zijn aangewezen agenten kunnen door gebruikers gemaakte inhoud op elk moment en om welke reden dan ook verwijderen of wijzigen. Prikborden, chats en andere openbare forums zijn bedoeld als discussie centrum voor gebruikers en abonnees. Informatie en inhoud die op deze openbare forums wordt geplaatst, kan worden geleverd door medewerkers van bedrijf, externe medewerkers van bedrijf of door gebruikers die geen banden hebben met bedrijf, van wie sommigen anonieme gebruikersnamen kunnen gebruiken. Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en goedkeuring af en geeft geen verklaring met betrekking tot de geldigheid van enige mening, advies, informatie of verklaring die door derden in deze forums is gedaan of weergegeven, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in dergelijke berichten, of voor hyperlinks ingesloten in alle berichten. In geen geval zullen wij, onze gelieerde ondernemingen, leveranciers of agenten aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op informatie die via deze forums is verkregen. De meningen die in deze forums worden uitgedrukt, zijn uitsluitend de meningen van de deelnemers en weerspiegelen niet de meningen van bedrijf of een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

Bedrijf heeft geen enkele verplichting om de inhoud of berichten op de message boards, chatrooms of andere openbare forums op de sites te controleren. U erkent echter en gaat ermee akkoord dat wij het absolute recht hebben om dit naar eigen goeddunken te controleren. Bovendien behouden we ons het recht voor om berichten of inhoud, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen en om dergelijk materiaal en de omstandigheden rond de verzending ervan aan een derde partij bekend te maken om enige toepasselijke wet, regelgeving, juridische procedure of overheids verzoek en om onszelf, onze klanten, sponsors, gebruikers en bezoekers te beschermen.

Registratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de site, kunnen we u vragen om bepaalde demografische informatie te verstrekken, waaronder uw geslacht, geboortejaar, postcode en land. Bovendien, als u ervoor kiest om u aan te melden voor een bepaalde functie van de site, zoals chatrooms, weblogs of forums, kunt u ook worden gevraagd om u bij ons te registreren op het daarvoor bestemde formulier en voor dergelijke registratie moet u mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier van de site. Als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren. Ons gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verstrekt als onderdeel van het registratieproces, wordt beheerst door de voorwaarden van ons privacybeleid.

Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, ZULLEN WIJ, ONZE DOCHTER- EN MOEDERBEDRIJVEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, DAARVAN DOOR DE SITE, INCLUSIEF ONZE BERICHTEN, BLOGS, OPMERKINGEN VAN ANDEREN, BOEKEN, E-MAILS, PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF DOOR ONS OP ENIGE MANIER BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. (OMDAT SOMMIGE INSTANTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE CATEGORIEËN SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE SITUATIE IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE DOCHTER- EN MOEDERBEDRIJVEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLGENS DERGELIJKE WET.) ERKENT U SPECIFIEK EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG SLECHT, BESLISSEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER DE SITE, ENIGE MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DE SITE, OF MET EEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SITE, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE PRODUCTEN, DIENSTEN EN/OF MATERIALEN TE STAKEN.

DEZE SITE IS CONTINUE IN ONTWIKKELING EN HET BEDRIJF GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.

MET BETREKKING TOT DE INHOUD MET BETREKKING TOT GEZONDHEID EN WELLNESS OP DE SITE:

DEZE SITE BIEDT GEZONDHEIDS-, WELLNESS-, FITNESS- EN VOEDINGSINFORMATIE EN IS UITSLUITEND ONTWORPEN VOOR ONDERWIJSDOELEINDEN. U MAG NIET VERTROUWEN OP DEZE INFORMATIE ALS VERVANGING VOOR, NOCH VERVANGT DEZE PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING. INDIEN U BEZORGEN OF VRAGEN HEBT OVER UW GEZONDHEID, DIENT U ALTIJD EEN ARTS OF EEN ANDERE BEROEP IN DE GEZONDHEIDSZORG TE RAADPLEGEN. NEGEER, VERMIJD OF STEL HET VERKRIJGEN VAN MEDISCH OF GEZONDHEIDSGERELATEERD ADVIES VAN UW GEZONDHEIDSZORG NIET UIT VANWEGE IETS DAT U OP DEZE SITE MOGELIJK HEBT GELEZEN. HET GEBRUIK VAN INFORMATIE OP DEZE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

NIETS VERMELD OF GEPLAATST OP DEZE SITE OF BESCHIKBAAR VIA ENIGE DIENSTEN IS BEDOELD ALS, EN MAG NIET WORDEN OPGENOMEN, DE PRAKTIJK VAN MEDISCHE OF ADVIES ZORG. VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE OVEREENKOMST OMVAT DE PRAKTIJK VAN DE GENEESKUNDE EN COUNSELING, ZONDER BEPERKING, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE OF HET VERSTREKKEN VAN ZORG BEHANDELING, INSTRUCTIES, DIAGNOSE, PROGNOSE OF ADVIES.

Beëindiging

We kunnen uw recht om de site of een deel van de site te gebruiken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving annuleren of beëindigen. In het geval van annulering of beëindiging bent u niet langer geautoriseerd om toegang te krijgen tot het deel van de site dat wordt beïnvloed door een dergelijke annulering of beëindiging. De beperkingen die aan u worden opgelegd met betrekking tot materiaal dat van de site is gedownload, en de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheden zoals uiteengezet in deze servicevoorwaarden, blijven bestaan.

Terugbetalingsbeleid:

Uw aankoop van een product of dienst of ticket voor een evenement kan al dan niet voorzien in enige terugbetaling. Elk specifiek product, elke service, elk evenement of elke cursus zal zijn eigen restitutie beleid specificeren.

Digital Millennium Copyright Act

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA") voorziet in verhaal voor eigenaren van auteursrechten die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwet. Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door bedrijf wordt gehost, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u of uw vertegenwoordiger het bedrijf een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. Elke kennisgeving door een eigenaar van het auteursrecht of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden die niet voldoet aan de vereisten van de DMCA, wordt niet als voldoende kennisgeving beschouwd en wordt niet geacht het bedrijf daadwerkelijke kennis te geven van feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakend materiaal of daden zijn duidelijk. Als u te goeder trouw gelooft dat er ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u is ingediend, staat de DMCA u toe een tegenbericht naar het bedrijf te sturen. Alle kennisgevingen en tegenberichten moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten die door de DMCA worden opgelegd; zie http://www.loc.gov/copyright voor details. De Copyright Agent van het bedrijf voor kennisgeving is support@IvitaSana.com.

Opdracht

Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan het bedrijf en onze respectieve rechtverkrijgenden, opvolgers, erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers. Noch deze overeenkomst, noch enige rechten hieronder mogen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van bedrijf niettegenstaande het voorgaande, kunnen alle rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst vrijelijk door bedrijf worden overgedragen aan een gelieerde entiteit of een van haar volledige dochterondernemingen.

Geschillenbeslechting

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten en elk geschil is onderworpen aan bindende arbitrage in de Verenigde Staten. Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze overeenkomst beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Ontheffing van groepsvorderingen

U mag geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen en u mag geen claim indienen als eiser of groepslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering. Groep Arbitrages, groepsacties, privé-advocaat-generaal acties en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan.

De arbiter mag de vorderingen van meer dan één persoon niet consolideren, en mag op geen enkele andere wijze leiding geven aan enige vorm van een collectieve of representatieve procedure of vorderingen (zoals een groepsvordering, een geconsolideerde vordering of een privaatrechtelijke vordering van de procureur-generaal), tenzij alle relevante partijen specifiek overeenkomen om dit te doen. dus na aanvang van de arbitrage.

Scheidbaarheid

Als een clausule in deze Servicevoorwaarden (anders dan de Class Action Waiver-clausule hierboven) onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die clausule gescheiden van deze Servicevoorwaarden en wordt de rest van deze Servicevoorwaarden volledig van kracht en uitwerking. Als de clausule van afstand van classificatie onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze hele bepaling niet-afdwingbaar zijn en zal het geschil worden beslecht door een rechtbank.

De informatie op deze website is niet beoordeeld door de Food and Drug Administration. Deze producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

© IvitaSana Laboratories 2021 All Rights Reserved |   97 Windsor Street, Sliema SLM 1853, Malta.

Laad De Batterij Van Je Lichaam Weer Op Met De Gezonde Lever Formule van IvitaSana